Jury 2012

     jury-ass Eugeniy Asse
 jury-alejandro Alejandro Aravena
 jury-stanishev Geori Stanishev
 jury-thorsen Kjetil Thorsen
 jury-chernikhov Andrey Chernikhov